Visi sud pretraga

INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA

PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

      U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS" br.120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) javnost ima pravo na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolaže sud «radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna i ostvarenja slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva» (član 1.).


      Navedeni Zakon definiše da je informacija od javnog značaja « informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastale u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti,  sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna» (član 2.).
 
      Prema članu 5. ovog Zakona, sud je obavezan da informaciju od javnog značaja učini dostupnom, tako što će zainteresovanim licima omogućiti uvid u dokument koji sadrži informaciju od javnog značaja, kao i njegovo kopiranje i slanje kopije dokumenta poštom, faksom, elektronskom poštom ili na drugi način, ako postoji takav zahtev.

 

POSTUPAK PO ZAHTEVIMA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA

Ovlašćeno lice
 
     Članom 38. stav 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da će organ vlasti, u konkretnom slučaju sud, odrediti jedno ili više službenih lica (ovlašćeno lice) za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.
 
     Za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja u Višem sudu u Beogradu ovlašćena je Bojana Stanković, koordinator za medije.
 
Adresa: ul. Katanićeva br. 15, 11000 Beograd
Tel: 011/635-4604 i 063/654-687
Faks: 011/635-4951
E-mail: bojana.stankovic@bg.vi.sud.rs
 
Podnošenje zahteva
 
     Zahtev tražioca informacija od javnog značaja podnosi se sudu u pisanoj formi i treba obavezno da sadrži ime, prezime i adresu tražioca, kao i što precizniji opis tražene informacije.

     Ako zahtev ne sadrži navedene podatke, odnosno ako nije uredan, ovlašćeno lice suda dužno je da pouči tražioca kako da te nedostatke otkloni, odnosno da dostavi tražiocu uputstvo o dopuni. Ako tražilac u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni ne otkloni nedostatke, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, sud donosi zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.
 
Odlučivanje po zahtevu
 
     Sud je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu ili uputi kopiju dokumenta. Ukoliko nije u mogućnosti da to učini u navedenom roku, sud je dužan da tražioca o tome obavesti i da odredi naknadni rok za postupanje po zahtevu, koji ne može biti duži od 40 dana, od dana prijema zahteva.
 
     Ako sud odbije da, u celini ili delimično, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužan je da donese rešenje o odbijanju zahteva i da to rešenje pismeno obrazloži, kao i da u rešenju uputi tražioca na pravna sredsta koja može izjaviti protiv takvog rešenja.
 
     Ako sud udovolji zahtevu, o tome ne donosi rešenje, već o tome sačinjava službenu belešku.
 

VRSTE INFORMACIJA I NAČIN ČUVANjA NOSAČA INFORMACIJA

 
Viši sud u Beogradu poseduje sledeće informacije:

•  u vezi sa predmetima, u postupcima koji se vode pred ovim sudom, kao i arhiviranim predmetima;
•  izveštaje o radu suda i sudskom praksom;
•  podatke o ličnim imenima sudija i zaposlenih;
•  sistematizaciji radnih mesta;
•  informacije koje se donose na primenu Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja i drugo.


Nosači informacija:

•  predmeti, koji se čuvaju u sudskoj pisarnici;
•  arhivirani predmeti, koji se čuvaju u arhivi suda;
•  izveštaji o radu suda, koji se čuvaju u arhivi suda;
•  evidencija o imenima zaposlenih, koja se čuva u kadrovskoj službi suda;
•  elektronska baza podataka, koja se čuva u službi za informatiku i analitiku suda;
•  veb prezentacija suda www.bg.vi.sud.rs

 
OGRANIČENjE PRAVA
(odredba člana 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja)
 

     Prava iz ovog zakona mogu se izuzetno podvrći ograničenjima propisanim ovim zakonom ako je to neophodno u demokratskom društvu radi zaštite od ozbiljne povrede pretežnijeg interesa zasnovanog na ustavu ili zakonu. Nijedna odredba ovog zakona ne sme se tumačiti na način koji bi doveo do ukidanja nekog prava koje ovaj zakon priznaje ili do njegovog ograničenja u većoj meri od one koja je propisana u stavu 1. ovog člana.

 
ISKLjUČENjE I OGRANIČENjE SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
 

     Prema članu 9. Zakona neće se tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja, ako bi time:
 
1) ugrozio život, zdravlje, sigurnost ili koje drugo važno dobro nekog lica;
2) ugrozio, omeo ili otežao sprečavanje ili otkrivanje krivičnog dela, optuženje za krivično delo, vođenje pretkrivičnog postupka, vođenje sudskog postupka, izvršenje presude ili sprovođenje kazne, ili koji drugi pravno uređeni postupak, ili fer postupanje i pravično suđenje;
3) ozbiljno ugrozio odbranu zemlje, nacionalnu ili javnu bezbednost, ili međunarodne odnose;
4) bitno umanjio sposobnost države da upravlja ekonomskim procesima u zemlji, ili bitno otežao ostvarenje opravdanih ekonomskih interesa;
5) učino dostupnim informaciju ili dokument za koji je propisima ili službenim aktom zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao državna, službena, poslovna ili druga tajna, odnosno koji je dostupan samo određenom krugu lica, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške pravne ili druge posledice po interese zaštićene zakonom koji pretežu nad interesom za pristup informaciji.

 
ZLOUPOTREBA SLOBODNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
 

     Sud, u skladu sa odredbom člana 13. Zakona neće tražiocu omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja ako tražilac zloupotrebljava prava na pristup informacijama od javnog značaja, naročito ako je traženje nerazumno, često, kada se ponavlja zahtev za istim ili već dobijenim informacijama ili kada se traži preveliki broj informacija.

 

NAČELO JEDNAKOSTI

     Prava iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja pripadaju svima pod jednakim uslovima, bez obzira na državljanstvo, prebivalište, boravište, odnosno sedište, ili lično svojstvo kao što je rasa, veroispovest, nacionalna i etnička pripadnost, pol i slično, (član 6. Zakona).

    

ZABRANA DISKRIMINACIJE NOVINARA I JAVNIH GLASILA
 

     Sud ne sme stavljati u bolji položaj nijednog novinara ili javno glasilo, kada je više njih uputilo zahtev, tako što će samo njemu ili njemu pre nego drugim novinarima ili javnim glasilima omogućiti ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (član 7. Zakona).

 
NAKNADA TROŠKOVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA
 

     Sud će naplatiti samo troškove umnožavanja i dostave kopije traženog dokumenta (po Zakonu o sudskim taksama) a ne i samog uvida.
 
    Tražilac informacije je u obavezi da plati naknadu nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju upućivanja i troškove upućivanja.
 
     Od plaćanja troškova za pristup informacijama od javnog značaja oslobođeni su novinari, kada kopiju dokumenta zahtevaju radi obavljanja svog poziva, zatim udruženja za zaštitu ljudskih prava, kada kopiju zahtevaju radi obavljanja ciljeva udruženja, kao i sva lica kada se tražena informacija odnosi na ugrožavanje, odnosno zaštitu stanovništva i životne sredine.