Visi sud pretraga

OSNIVANjE VIŠEG SUDA

      Zakonom o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008 i 104/2009) i Zakonom o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2008) osnovan je Viši sud u Beogradu, koji je sa radom počeo 01. januara 2010.godine.

    Predsednik Višeg suda u Beogradu je Aleksandar Stepanović, sudija Apelacionog suda u Beogradu .

    Godišnjim rasporedom poslova Višeg suda u Beogradu za 2016. godinu određena su sledeća sudijska odeljenja i broj sudija u istima:

  1. odeljenje za prethodni postupak u kojem postupa troje sudija
  2. prvostepeno krivično odeljenje u kojem postupa sedamnaest sudija
  3. drugostepeno krivično odeljenje u kojem postupa šest sudija
  4. odeljenje za maloletnike u kojem postupaju četiri sudije
  5. prvostepeno građansko odeljenje u kojem postupa petnaest sudija
  6. drugostepeno građansko odeljenje u kojem postupa petnaest sudija
  7. Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) u kojem postupa petnaest sudija + troje sudija iz Odeljenja za ratne zločine + dvoje sudija  (prethodni postupak)
  8. Odeljenje za ratne zločine u kojem postupa šest sudija + jedan sudija (prethodni postupak)

      Prema novom Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Višem sudu u Beogradu koji je donet 22.12.2015.godine, i koji je stupio na snagu 25.01.2016.godine, Viši sud u Beogradu ima ukupno 397 zaposlenih, od toga 263 državnih službenika i 134 nameštenika.

       Privremeno sedište Višeg suda u Beogradu je u zgradi pravosudnih organa u Katanićevoj ulici br.15, u kojoj zgradi se nalazi odeljenje za prethodni postupak, krivično odeljenje (prvostepeno i drugostepeno) i odeljenje za maloletnike. Građansko odeljenje (prvostepeno i drugostepeno), kao i odeljenje za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju, nalaze se u sudskoj zgradi Višeg suda u Beogradu u Timočkoj ulici br.15, dok se posebna odeljenja Višeg suda u Beogradu i to Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) i Odeljenje za ratne zločine, nalaze u sudskoj zgradi u Ustaničkoj ulici br.29.
    
         Takođe, Viši sud u Beogradu teritorijalno je nadležan za područje Prvog osnovnog suda u Beogradu, Drugog osnovnog suda u Beogradu, Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Osnovnog suda u Lazarevcu, Osnovnog suda u Mladenovcu i Osnovnog suda u Obrenovcu.