Visi sud pretraga

PRAVNA POMOĆ

     Sudskim poslovnikom propisano je da pravnu pomoć građanima pružaju sudovi, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom, pa je tako svaki  sud dužan da van sudskog postupka, na mestima posebno određenim i vidno označenim u zgradi suda, građanima, bez obzira na imovno stanje ,da opšte pravne informacije i početan pravni savet (o pravnom statusu osobe, o mogućnostima postizanja mirnog rešavanja spora, informacije koje se odnose na sam postupak pred sudom i pojedine faze postupka, o nadležnosti suda, pojedinim pravilima postupka, troškovima postupka, načinu i mestu izvršenja odluke, o mogućnosti ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć, kao i o pravu na obaveznu odbranu).

      Pravnu pomoć mogu pružati sudijski pomoćnici i drugo sudsko osoblje, u sudu u skladu sa poslovima koje obavljaju.

 Određene  informacije se mogu objavljivati štampanjem, javnim objavljivanjem ili uručivanjem pisanog teksta u zgradi suda ili u sredstvima javnog informisanja (veb stranica ili na drugi pogodan način).

 Što se tiče pružanja pravne pomoći u određenim postupcima koji se vode pred sudom, Sudskim poslovnikom je regulisano da:
- u građanskom postupku, sud može dostaviti pisano obaveštenje koje sadrži: pouku o pravu na oslobođenje od plaćanja troškova postupka, pravu na besplatnu pravnu pomoć i besplatno zastupanje, pravu na besplatnog tumača, medijaciju i slično. Ovo obaveštenje se može dostaviti uz poziv za pripremno ili prvo ročište za glavnu raspravu, kao i u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, ukoliko sud proceni da je to potrebno.
- u krivičnom postupku, sud može dostaviti pisano obaveštenje osumnjičenom odnosno okrivljenom, pre prvog saslušanja, kojim ga obaveštava o njegovim pravima prilikom saslušanja (pravu na odbranu, branioca, odnosno postavljenje obaveznog branioca, da u postupku koristi jezik koji razume, prevodioca i tumača, poverljiv razgovor pre saslušanja), u skaldu sa odgovarajućim odredbama procesnog zakona.

      Ostale oblike pravne pomoći, koji se odnose na sastavljanje tužbi, žalbi i drugih podnesaka, te zastupanje pred sudom, pružaju advokati, odnosno službe pravne pomoći koje se osnivaju u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.