Visi sud pretraga

REHABILITACIJA

Zakonom o uređenju sudova (Službeni glasnik RS", br.116/2008 i 104/2009) i to članom 23 stav 1 tačka 5 navedenog zakona, Viši sud u Beogradu nadležan je da odlučuje o zahtevima za rehabilitaciju.

Do 13.12.2011.godine u postupcima po zahtvima za rehabilitaciju primljenjivao se Zakon o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS“ broj 33/06), na osnovu kog zakona se može izvršiti rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 06. aprila 1941.godine do dana stupanja na snagu zakona, a imala su prebivalište na teritoriji Republike Srbije. Navedenim zakonom propisano je da pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju ne zastareva, te da se ranije započeti postupci po zahtevima za rehabilitaciju imaju pravnosnažno završiti po odredbama zakona iz 2006.godine.

Dana 13.12.2011.godine na snagu je stupio novi Zakon o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS“ broj 92/2011) prema kome se uređuje rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koje su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu ovog zakona na teritoriji Republike Srbije bez sudske ili administrativne odluke, izvan teritorije Republike Srbije bez sudske ili administrativne odluke, vojnih i drugih jugoslovenskih organa, ako su imali ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili državljanstvo Republike Srbije; sudskom ili administrativnom odlukom organa Srbije; sudskom ili administrativnom odlukom vojnih ili drugih jugoslovenskih organa, ako su imala ili imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije ili državljanstvo Republike Srbije. Navedenim zakonom propisano je da pravo na podnošenje zahteva zastareva u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na zahteve primljenje u sud do 13.12.2011.godine primenjuju se odredbe Zakona o rehabilitaciji iz 2006.godine, a o zahtevu odlučuje veće od tri sudije, dok se na zahteve primljene u sud nakon navedenog datuma primenjuju odredbe Zakona o rehabilitaciji iz 2011.godine, a o zahtevu odlučuje sudija pojedinac.

 

Zakon o rehabilitaciji
(„Službeni glasnik RS“ broj 33/06)

Zakon o rehabilitaciji
(„Službeni glasnik RS“ broj 92/2011)

1. Zakonom o rehabilitaciji uređuje se rehabilitacija lica koja su bez sudske ili administrativne odluke ili sudskom ili administrativnom odlukom lišena iz političkih ili ideoloških razloga, života, slobode ili nekih drugih prava od 6.aprila 1941.godine do dana stupanja na snagu ovog zakona, a imala su prebivalište na teritoriji Republike Srbije. (čl.1)

1. Članom 1 stav 1 Zakona o rehabilitaciji uređuje se rehabilitacija i pravne posledice rehabilitacije lica koja su iz političkih, verskih, nacionalnih ili ideoloških razloga lišena života, slobode ili drugih prava do dana stupanja na snagu ovog zakona: na teritoriji RS bez sudske ili administrativne odluke; izvan teritorije RS bez sudske ili administrativne odluke vojnih i drugih jugoslovenskih organa, ako su imala ili imaju prebivalište na teritoriji RS ili državljanstvo RS; sudskom ili administrativnom odlukom organa RS; sudskom ili administrativnom odlukom vojnih i drugih jugoslovenskih organa, ako su imala ili imaju prebivalište na teritoriji RS ili državljanstvo RS.

2. Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju ne zastareva (čl.2 st.2)

2. Pravo na podnošenje zahteva za rehabilitaciju zbog povrede prava iz člana 1 stav 1 ovog zakona prestaje protekom 5 godina od dana stupanja
na snagu ovog zakona (čl.9)

3. Zahtev treba da sadrži lične podatke lica čija se rehabilitacija zahteva i dokaze o opravdanosti zahteva. (Čl.3 st.2)

 

3. Zahtev naročito sadrži podatke o licu čija se rehabilitacija zahteva, svojeručno potpisan i od nadležnog organa overen pristanak u slučaju iz člana 7 tačka 3 ovog zakona, opis povrede prava i dokaze o opravdanosti zahteva. (čl.8)

4. O zahtevu odlučuje veće od tri sudije, u javnom postupku (čl.4 st.1)

 

4. O zahtevu za   rehabilitaciju odlučuje sudija pojedinac (čl.10 st.3)

5. Propisano je pravo žalbe na rešenje o odbijanju zahteva za rehabilitaciju u roku od 30 dana od dana prijema rešenja (čl.6 st.1)

 

5. Dozvoljena je žalba protiv rešenja u postupku rehabilitacije nadležnom apelacionom sudu, u roku od 30 dana od dana dostavljanja rešenja (čl.18 st.1)

6. Postupak u kom se odlučuje o podnetom zahtevu za rehabilitaciju je jednostranački.

 

6. O zahtevu za   rehabilitaciju lica iz člana 5 ovog zakona sud   odlučuje u jednostranačkom postupku po pravilima vanparničnog postupka, uz   obavezno prethodno pribavljanje mišljenja nadležnog višeg javnog tužioca (čl.14,   st.1); u slučaju da se u mišljenju nadležnog višeg javnog tužioca osporava   zahtev iz stava 1 ovog člana, dalji   postupak će se nastaviti u skladu sa odredbom stava 3 (čl.14 st.2); o zahtevima lica   iz člana 1 stav 1 tačka 3) i 4), osim zahteva lica   iz člana 1 ovog člana, sud   odlučuje u dvostranačkom postupku, a kao drugi učesnik obavezno učestvuje Republika Srbija, koju zastupa nadležni viši javni tužilac (čl.14 st.3). U postupku za rehabilitaciju obavezno je učešće javnog tužioca.

7. Zakon o rehabilitaciji („Službeni glasnik RS” br.33/06) predviđa sudsku rehabilitaciju.

 

7. Rehabilitacija   može biti po sili zakona (zakonska) ili sudskom odlukom (sudska rehabilitacija). (čl.4)

8. Pravo na naknadu štete i pravo na povraćaj konfiskovane imovine rehabilitovanog lica urediće se posebnim zakonom.

 

8. Pravne posledice rehabilitacije za rehabilitovano lice i za druga lica određena ovim zakonom su mere uklanjanja i ublažavanja posledica ništavih, odnosno nepunovažnih akata i radnji iz stava 1 ovog člana i obuhvataju pravo na: poseban penzijski staž; mesečnu novčanu naknadu (poseban dodatak); zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja; pravo na vraćanje konfiskovane imovine ili imovine oduzete po osnovu propisa iz člana 2 stav 1 ovog zakona, odnosno obeštećenje za tu imovinu; pravo na obeštećenje za materijalnu i nematerijalnu štetu (rehabilitaciono obeštećenje). (čl.3 st.2)

 

 

Zahtevi za rehabilitaciju podnose se ovom sudu u tri primerka.

Na kraju 2011.godine u Odeljenju za postupanje po zahtevima za rehabilitaciju Višeg suda u Beogradu u radu je bilo ukupno 306 predmeta, od toga 197 starih, te je na kraju godine rešeno 132 predmeta, od toga starih 94. U prva tri meseca 2012.godine rešeno je 77 predmeta, od toga 52 stara predmeta. Prednost u rešavanju daje se starim predmetima.

Viši sud u Beogradu ima kontinuiranu saradnju sa Agencijom za povraćaj oduzete imovine, kojoj postupanje po zahtevima za povraćaj oduzete imovine zavisi od rešenja za rehabilitaciju. Pored toga ostvarena je saradnja sa Arhivom Jugoslavije, Arhivom Srbije i Beograda, BIA i drugim ustanovama koje se bave prikupljanjem arhivske građe, kao i sudovima opšte nadležnosti, a sve u cilju pribavljanja potrebnih dokaza kako bi se postupci po zahtevima za rehabilitaciju pravnosnažno okončali u razumnom roku, poštujući Ustav Republike Srbije i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i slobodama.

 

Primeri odluka ovog suda o rehabilitaciji:

Rehabilitovani Jelisaveta, Aleksandar i Nikola Karađorđević

Rehabilitovana Kraljica Marija Karađorđević

Rehabilitovan Đorđe Stakić

Rehabilitovan Aleksandar Stojanović

Rehabilitovan Dimitrije Stanojević

Rehabilitovan Jovan Jovanović

Rehabilitovan Emilijan Milan Kalafatić

Rehabilitovan Franc Nol

Odbijen zahtev - Midhad Ćatović

Rehabilitovan knez Pavle Karađorđević

Rehabilitovan Milan Antić

Rahabilitovan dr Lazar Marković

Rehabilitovana Olga Hebrang

Rehabilitovan Dragoljub Mihailović - Draža

Rehabilitovan Aleksandar Karađorđević

Rehabilitovan NjKV kralj Petar II Karađorđević