Visi sud pretraga

SUDSKA PRAKSA

U cilju praćenja i proučavanja sudske prakse i međunarodnih sudskih organa, te obaveštavanja sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika o pravnim shvatanjima suda, u sudu sa većim brojem sudija, obrazuje se odeljenje sudske prakse, a odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga određuje predsednik suda.

Pri sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja, u koji se sažetom obliku unose pravna shvatanja izražena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od višeg suda, a koja su od značaja za sudsku praksu. Pored opšteg, sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja, usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja, savetovanjima i radnim sastancima sudija. Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vodi se posebno za svaku oblast sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Pravna shavatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.

Odeljenje sudske prakse -Redakciju Biltena čine:

  • sudija Aleksandar Stepanović, predsednik suda - glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse
  • sudija Natalija Bobot, zamenik predsednika suda - zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse