Visi sud pretraga

SUDSKA PRAKSA

U cilju praćenja i proučavanja sudske prakse i međunarodnih sudskih organa, te obaveštavanja sudija, sudijskih pomoćnika i sudijskih pripravnika o pravnim shvatanjima suda, u sudu sa većim brojem sudija, obrazuje se odeljenje sudske prakse, a odeljenjem sudske prakse rukovodi sudija koga određuje predsednik suda.

Pri sudu se vodi opšti registar pravnih shvatanja, u koji se sažetom obliku unose pravna shvatanja izražena u odlukama suda u pojedinim predmetima ili primljena od višeg suda, a koja su od značaja za sudsku praksu. Pored opšteg, sud vodi i poseban registar u koji se unose pravna shvatanja, usvojena na sednici svih sudija, sednicama odeljenja, savetovanjima i radnim sastancima sudija. Opšti i poseban registar pravnih shvatanja vodi se posebno za svaku oblast sudskog rada hronološkim redom i mogu se objaviti u posebnoj zbirci ili na veb-stranici suda. Pravna shavatanja koja je sud uneo u registre dostavljaju se Vrhovnom kasacionom sudu za potrebe Pravosudnog informacionog sistema Republike Srbije.

Odeljenje sudske prakse -Redakciju Biltena sudske prakse čine: 

1.     sudija Aleksandar Stepanović – glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse

2.     sudija Svetlana Aleksić – zamenik glavnog i odgovornog urednika Biltena sudske prakse

3.     sekretar suda Tanja Koljenšić – sekretar redakcije

4.     sudija Sanja Agatonović – rukovodilac sudske prakse za prvostepeno građansko odeljenje – član redakcije

5.     sudija Jelena Stevanović – rukovodilac sudske prakse za drugostepeno građansko odeljenje – član redakcije

6.     sudija Zoran Ganić –  rukovodilac sudske prakse za krivična odeljenja – član redakcije

7.     sudija Aleksandar Trešnjev – član redakcije

8.     sudija Verica Đukić Mihalčić – član redakcije

9.     koordinator za medije Bojana Stanković – član redakcije

10.   Prof. dr Slobodan Perović – član redakcije

11.   sudija Ustavnog suda i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Goran Ilić – član redakcije

12.   dr Miloš Stanković, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu – član redakcije