Visi sud pretraga

Doneta i javno objavljena presuda u krivičnom postupku koji se vodi protiv optuženog Žarka Radonjića i drugih (tzv. Bazar Carina)

Viši sud u Beogradu Posebno odeljenje (za organizovani kriminal) je dana 6.septembra 2017 godine, doneo i javno objavio presudu kojom je OGLASIO KRIVIM okrivljenog saradnika Steva Stojkova, zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 stav 3, u vezi sa stavom 1 KZ, u vezi sa članom 33 i 61 KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (DVE) GODINE u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 31.05.2012. godine, kada je lišen slobode, pa do 22.10.2012. godine, kada je pušten na slobodu.

Prema okrivljenom saradniku Stevi Stojkovu odbijena je optužba na osnovu člana 422 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 4, u vezi sa stavom 2 KZ.

Na osnovu člana 91 i 92 Krivičnog zakonika i člana 538 stav 1 i 2 i 541 Zakonika o krivičnom postupku u vezi sa članom 326 Zakonika o krivičnom postupku od okrivljenog saradnika Steve Stojkova oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnih dela u ukupnom iznosu od 167.930 evra i 774.500,00 dinara.

Na osnovu člana 38-48 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela a u vezi sa članom 326 Zakonika o krivičnom postupku od okrivljenog saradnika Steve Stojkova trajno je oduzeta imovina bliže opisana u izreci presude.

Okrivljeni saradnik Steva Stojkov je obavezan da na ime troškova krivičnog postupka plati u korist budžetskih sredstava suda iznos od 450.000,00 dinara najkasnije u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Istom presudom, okrivljeni Žarko Radonjić, Dejan Antić, Robert Vukov, Branislav Milošević, Danijel Mandić, Petar Rnić, Goranka Petričević, Pero Stević, Svetlana Raguž, Slavko Nimčević, Dragan Agatonović, Milan Sujić, Branislav Kecman, Đura Radul, Goran Radul, Sinan Ćosović, Safet Šemsović, Dejan Komarica, Igor Jevđević, Ognjan Blaževski, i Nebojša Lojaničić, OSLOBOĐENI SU OPTUŽBE da su izvršili krivična dela i to:

okrivljeni Žarko Radonjić i Dejan Antić izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 2 KZ, okrivljeni Robert Vukov, Branislav Milošević, Danijel Mandić, Petar Rnić, Goranka Petričević, Pero Stević, Svetlana Raguž, Slavko Nimčević, Dragan Agatonović, Milan Sujić, Branislav Kecman, Đura Radul, Goran Radul, Sinan Ćosović, Safet Šemsović, Dejan Komarica, Igor Jevđević, Ognjan Blaževski i Nebojša Lojaničić krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 4, u vezi sa stavom 2 KZ, okrivljeni Žarko Radonjić, Dejan Antić, Robert Vukov, Branislav Milošević, Danijel Mandić, Đura Radul, Goran Radul, Sinan Ćosović, Safet Šemsović, Dejan Komarica, Igor Jevđević, Ognjan Blaževski, Nebojša Lojaničić izvršili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 stav 3, u vezi sa stavom 1 KZ, u vezi sa članom 33 i 61 KZ, a okrivljeni Petar Rnić, Goranka Petričević, Pero Stević, Svetlana Raguž, Slavko Nimčević, Dragan Agatonović, Milan Sujić i Branislav Kecman produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu iz člana 359 stav 3, u vezi sa stavom 1 KZ, u vezi sa članom 33 i 61 KZ.

Protiv navedene presude javni tužilac, okrivljeni i njegov branilac mogu izjaviti žalbu Apelacionom sudu u Beogradu u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka presude.

VIŠI SUD U BEOGRADU

Dodato: 6.09.2017.