Visi sud pretraga

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST - 07.07.2011.godine

Povodom teksta objavljenog u Dnevnim novinama “PRESS” dana 06.07.2011.godine, pod nazivom “Koban nemar Višeg suda - Otmičar devojčice čekao da mu napišu presudu”, Viši sud u Beogradu daje sledće saopštenje:

Viši sud u Beogradu je 25. novembra 2010.godine doneo presudu kojom je okrivljenog Mendreu Jonela oglasio krivim zbog izvršenja krivičnog dela prinuda u pokušaju, a ne za krivično delo otimica, kako se to navodi u tekstu navedenog dnevnog lista, iako je novinaru koji je i pisao navedeni tekst saopšteno za koje tačno krivično delo je navedeni okrivljeni osuđen. Za krivično delo prinude u pokušaju sud mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 10 meseci, a zatim mu uzeo kao utvrđenu i kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci, na koju je osuđen presudom tadašnjeg Prvog opštinskog suda u Beogradu, pa ga je zatim osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) meseca.

Na glavnom pretresu održanom 25 novembra 2010.godine, na kojem je i doneta presuda, okrivljenom Mendreu Jonelu ukinut je pritvor u kome se nalazio od 23.03.2010.godine, pa do 25.11.2010.godine obzirom da su prestali da postoje razlozi zbog kojih mu je pritvor i određen, nakon čega je okrivljeni upućen na izdržavanje kazne zatvora po ranijoj osudi, pravnosnažnoj presudi Prvog osnovnog suda u Beogradu, u trajanju od 1 (jedne) godine. Dana 30.11.2010.godine, okrivljeni je prebačen u KPZ Valjevo na izdržavanje ove kazne zatvora, koju je izdržao dana 03.03.2011.godine.

Pismeni otpravak presude u predmetu Višeg suda u Beogradu, kojom je okrivljeni Mendreu Jonel oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela prinuda u pokušaju, još uvek nije izrađen, i to ne samo zbog složenosti i obimnosti samog predmeta, već i zbog obima posla sa kojim je suočen postupajući sudija, kao i sve sudije krivičnog odeljenja ovog suda. Naime, imajući u vidu činjenicu da su sudije krivičnog odeljenja zadužene sa izuzetno velikim brojem predmeta, od kojih su mnogi hitni – pritvorski, a zbog specifične nadležnosti ovog suda i jako složeni predmeti, od kojih su mnogi medijski propraćeni, činjenicu da sudije svakodnevno održavaju glavne pretrese u više predmeta, da su sudije Višeg suda u Beogradu u prvom tromesečju donele gotovo duplo više presuda nego isti broj sudija svih ostalih viših sudova sa područja Apelacionog suda u Beogradu, zajedno, jasno je da sudijama ovog suda ostaje jako malo vremena za izradu pismenih otpravaka presuda, od kojih su mnoge i pored ove činjenice, i izrađene u zakonskom roku. Činjenica da se među velikim brojem donetih presuda našla i presuda protiv okrivljenog Mendreu Jonela koja nije urađena u zakonskom roku, ne predstavlja osnov da se postupanje ovog suda i predsednika veća kvalifikuje kao “nemar, koban nemar, odnosno zloupotreba od strane sudije”. Tim pre što se u ovom slučaju ne radi o pritvorskom predmetu, u kojima se inače zahteva hitnost u postupanju, kao i zbog činjenice da je mogućnost da ova presuda postane pravnosnažna, a nakon toga i izvršna, u periodu dok se navedeni okrivljeni nalazio na izdržavanju kazne zatvora, i da je pismeni otpravak urađen u kraćem roku, svedena na minimum, imajući u vidu tok postupka nakon objavljivanja presude, te procesne mogućnosti okrivljenog u žalbenom postupku, kao i u postupku izvršenja krivičnih sankcija.

Sve navedeno jasno ukazuje da su ovakve kritike iznete na rad Višeg suda u Beogradu, u pomenutom tekstu Dnevnih novina “PRESS”, neprimerene, obzirom da događaj zbog koga se okrivljeni Mendreu Jonel, nakon izlaska sa izdržavanja kazne zatvora, ponovo našao u pritvoru, nije posledica lošeg rada ili nemara sudija ovog suda.

VIŠI SUD U BEOGRADU

Dodato: 7.07.2011.