Visi sud pretraga

VIŠI SUD U BEOGRADU

na osnovu članova 47, 48, 54 i 55 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» broj 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014), članova 15, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima («Službeni glasnik RS» broj 41/2007 i 109/2009) i Zaključka Komisije Vlade RS za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj 112-3662/2015 od 01.04.2015.godine,

O G L A Š A V A

I

JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

DRŽAVNIH SLUŽBENIKA NA NEODREĐENO VREME

radi popunjavanja radnog mesta:

INFORMATIČAR ZA AUDIO-VIDEO PODRŠKU

u zvanju referenta1izvršilac

a) Uslovi koje kandidat treba da ispunjava za rad na radnom mestu:

-  srednja stručna sprema tehničkog, prirodnog ili društvenog smera četvrti stepen;

-  najmanje dve godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima;

-  poznavanje rada na računaru;

-  položen državni ispit;

-  uslovi za zasnivanje radnog odnosa predviđeni članovima 24 i 26 Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i članom 45 stav 1 Zakona o državnim službenicima («Službeni glasnik RS» broj 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008, 104/2009 i 99/2014).

b) Opis poslova radnog mesta:kontroliše tehničke resurse, kontroliše audio-izlaze; redovno održava A/V sistem i kontroliše video signal za A/V uređaj (redovni pregledi i podešavanja prema uputstvu proizvođača opreme) indentifikuje tehničke nedostatke i stara se o blagovremenoj nabavci tehničkih delova i proverava njihovu ispravnost;  kontroliše i radi na serveru kongresnog sistema; kontroliše i radi na serveru za digitalno snimanje i transkripciju govora;  snima audio i video zapis suđenja na spoljne medije; čuva i arhivira audio-video zapise na eksterne medije; stara se o multimedijalnim prenosima sa udaljenih lokacija; kontroliše rad plazmi u sudnicama i medija centru; kontroliše distribuciju video signala; radi sa audio video miksetom; pruža tehničku podršku zaposlenima; obavlja i druge poslove po nalogupo nalogu predsednika suda, sekretara suda i rukovodioca odeljenja .

v) Kriterijumi za ocenjivanje u izbornom postupku: godine radnog staža, radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, sertifikati vezani za poznavanje i rukovanje audio video i IT opremom i mišljenje komisije o znanjima i veštinama kandidata 

g) Proveru znanja i veština koje se ocenjuju u izbornom postupku potrebnih s obzirom na opisano radno mesto, izvršiće konkursna komisija uvidom u dokaze priložene uz prijavu i obavljanjem usmenog razgovora sa kandidatima.

II

Opšti uslovi za oglašena radna mesta

Prijava na konkurs može se podneti na adresu

Viši sud u Beogradu, 11000 Beograd, ulica Savska broj 17a, sa naznakom: «Za javni konkurs».

Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, jedinstveni matični broj građana, adresu stanovanja, kontakt telefon, podatke o stečenom obrazovanju, naznaku za koje radno mesto učesnik konkuriše, podatke o vrsti i dužini radnog iskustva sa kratkim opisom poslova na kojima je učesnik radio do podnošenja prijave na konkurs, ukoliko je imao radnog iskustva. U prijavi mogu biti navedeni i podaci o eventualnom stručnom usavršavanju učesnika i podaci o posebnim oblastima znanja.

Uz prijavu na konkurs učesnik je dužan je da dostavi sledeće dokaze: original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi za radno mesto na koje konkuriše, original ili overenu fotokopiju uverenja o položenom državnom ispitu, uverenje da protiv kandidata nije pokretnuta istraga, niti podignuta optužnica, odnosno da se ne vodi krivični postupak, (ne starije od 6 meseci), uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci) i lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnogkonkursa u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se razmatrati.

Konkursna komisija će vrednovati znanje kandidata tako što će u usmenom razgovoru proveriti poznavanje kandidata u oblasti organizacije i rada suda, opšte kulture, stručno znanje kandidata iz oblasti rada na radnom mestu za koje kandidat konkuriše i pribavljeno mišljenje prethodnog poslodavca u odnosu prema poslu i kvalitetu rada. Veštine kandidata konkursna komisija će vrednovati ceneći veštinu rada na računaru, veštinu komunikacije, logičkog i analitičkog rezonovanja i elokvencije.

Vreme i mesto provere osposobljenosti, znanja i veština kandidata biće određeni naknadno, nakon isteka roka za podnošenje prijava na konkurs. Kandidati će o obavljanju razgovora sa komisijom biti obaveštavani telefonom, ili na drugi pogodan način.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Vera Ostojić, saradnik za kadrovske poslove i administrativno tehničke poslove, telefon 011/ 360-1101.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, dnevnim novinama „Politika“ i na web stranici Višeg suda u Beogradu www.bg.vi.sud.rs.

VIŠI SUD U BEOGRADU

 

Dodato: 20.05.2016.