Виши суд у Београду – Посебно одељење за организовани криминал, 31. јула 2020. године, донео je и јавно објавио пресуду којом су ОГЛАШЕНИ КРИВИМ и то:

-окривљени Дарко Шарић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) и кривичног дела  прања новца у подстрекавању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од 9 (девет) година и то тако што му је претходно утврдио појединачне казне затвора и то: за кривично дело прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) у трајању од 7 (седам) година, а за кривично дело прања новца у подстрекавању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005)  у трајању од 4 (четири) године;

-окривљени Небојша Јестровић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) и кривичног дела прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ  („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) , те га је суд осудио на јединствену казну затвора у трајању од 5 (пет) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору. Пре него што је изрекао јединствeну казну, суд је окривљеном претходно утврдио појединачне казне затвора и то: за кривично дело прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) казну затвора у трајању од 4 (четири) године, а за кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) казну затвора у трајању од 3 (три) године;

-окривљени Предраг Милосављевић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године у коју казну му се урачунава време у притвору;

-окривљени Радован Штрбац због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 7 (седам) година у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Стевица Костић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Зоран Ћопић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

-окривљени Маринко Вучетић због извршења кривичног дела прања новца у продуженом трајању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ у вези са чланом 61 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Агуш Ердинч због извршења кривичног дела прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Горан Вучковић због извршења кривичног дела прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Горан Богдановић због извршења кривичног дела прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 2 (две) године у коју казну му се урачунава време проведено у притвору;

-окривљени Бобан Стојиљковић због извршења кривичног дела  прања новца у подстрекавању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005) те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

-окривљени Бојан Станојковић због извршења кривичног дела  прања новца у подстрекавању из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 34 КЗ („Службени гласник РС“ бр. 85/2005)  те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 4 (четири) године;

-окривљени Марко Дабовић због извршења кривичног дела прања новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика („Службени гласник РС“ бр. 85/2005)  те га је суд осудио на казну затвора у трајању од 3 (три) године.

На основу одредбе  члана 231 став 5 Кривичног законика, ОДУЗИМА СЕ ИМОВИНА ПРИБАВЉЕНА ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЕЛА, и то конкретно, привредно друштво  „Млади борац“ Сонта, „ Јединство“ Гајдоба, „Митросрем“ Сремска Митровица, УТП „Путник“ ад Нови Сад, ХТДП „Војводина“ Нови Сад, „Братство“ Прешево, „Danzo invest“, имовина „АМЦ Звезда“ из Панчева-конкретно магацински простор у ул. Стевана Шупљикца бр. 88 и право коришћења пратеће катастарске парцеле бр. 1976/4 КО Панчево и три стамбена објекта у Београду, на углу Јухорске и Дантеове улице, на катастарским парцелама број 1415/3 и 1330/4, уписаним у пописном листу број 6806 КО Београд 2.

На основу члана 262 став 2 у вези са чланом 264 став 1 Законика о кривичном поступку, обевезују се окривљени да надокнаде трошкове кривичног поступка , под претњом принудног извршења, при чему ће одлука о висини трошкова кривичног поступка бити донета у форми посебног решења када се прибаве тачни и прецизни подаци о њиховој висини.

На основу члана 264 став 3 Законика о кривичном поступку и члана 27 Правилника о накнади трошкова у судским поступцима („Сл.гласник РС“ 9/16 и 62/16) обавезују се окривљени Дарко Шарић, Небојша Јестровић, Предраг Милосављевић, Радован Штрбац, Зоран Ћопић, Маринко Вучетић, Стевица Костић, Бобан Стојиљковић, Бојан Станојковић, Агуш Ердинч, Горан Вучковић, Горан Богдановић и Марко Дабовић да на име паушала плате суду износ од по 50.000,00 динара у року од 15 дана од дана правноснажности пресуде, под претњом принудног извршења.

 

На основу члана 423 став 1 тачка 2 Законика о кривичном поступку окривљени Дубравка Штрбац и Крстајић Немања ОСЛОБАЂАЈУ СЕ ОД ОПТУЖБЕ и то:

-окривљена Дубравка Штрбац да је извршила кривично дело прање новца у продуженом трајању из члана 231 став 4 у вези са ставом 1 и 2 Кривичног законика у вези са чланом 61 Кривичног законика;

-окривљени Крстајић Немања да је извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 2 у вези са ставом 1 Кривичног законика.

 

На основу одредбе члана 422 став 3 Законика о кривичном поступку у односу на окривљене Душана Ковачевића  и Небојшу Спасића ОДБИЈА СЕ ОПТУЖБА и то да је:

-окривљени Душан Ковачевић извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 3 у вези са ставом 1, 2 и 4 Кривичног законика („Службени гласник РС“ 85/2005)

-окривљени  Небојша Спасић извршио кривично дело прање новца из члана 231 став 3 у вези са ставом 1 и 2 Кривичног законика („Службени гласник РС“ 85/2005).

 

На главном претресу од 08.07.2020.године у односу на окривљеног Крловић Андрију решењем је раздвојен поступак, а услед болести истог.

У делу и у односу на окривљене према којима је оптужба одбијена и који су ослобођени од оптужбе, трошкови кривичног поступка падају на терет буџетских средстава суда.

Радње које су окривљенима у овом поступку стављене на терет, а које се односе на извршење кривичног дела из члана 231 Кривичног законика, тичу се догађаја који су се одиграли  у току 2008, 2009. и 2010.године. Наиме, прљав новац криминалне групе, коју је 2008. године оформио окривљени Дарко Шарић са више других лица, а која се бавила извршењем кривичног дела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 2 у вези са ставом 1 КЗ, уводили су у легалне новчане токове и прикривали његово незаконито порекло тако што су у наведеном периоду вршили конверзију и пренос имовине, инвестирајући прљав новац у куповину, узимање под закуп и преузимање појединих предузећа, пољопривредног земљишта и других непокретности на територији Републике Србије, као и финансирањем пословања тако купљених и преузетих предузећа, а све у циљу превођења тог прљавог новца у легалне токове и прикривање његовог незаконитог порекла и стварног власништва.

У овом кривичном поступку суд је поступао по више оптужница Тужилаштва за организовани криминал које су сукцесивно, у различитим временским размацима, достављане суду и то тако да је последња од њих достављена 21.фебруара 2014. године. Након што је оптужница прошла формалну и материјалну контролу исправности, иста је ступила на правну снагу 19.03.2014.године, од ког тренутка је и отпочео обједињени поступак у односу на све окривљене, њих укупно 18 (осамнаест) због више кривичних дела прања новца из члана 231 КЗ и кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346 КЗ.

Против наведене пресуде странке у кривичном поступку и браниоци могу изјавити жалбу Апелационом суду у Београду.