Судска управа

 

Унутрашње уређење и рад Вишег суда у Београду регулисани су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт.

Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

•   уређивање унутрашњег пословања у суду;
•   позивање и распоређивање судија поротника;
•   послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
•   разматрање притужби и представки;
•   вођење статистике и израда извештаја;
•   извршење кривичних и прекршајних санкција;
•   финансијско и материјално пословање суда;
•   овера исправа намењених употреби у иностранству;
•   стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
•   доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашње организацију и радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
•   послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
•   послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељује суду на коришћење;
•   послови у вези са наплатом судских такси;
•   други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Судску управу Вишег суда у Београду чине:


Пословима судске управе руководи председник суда - судија Александар Степановић.

За заменике председника суда одређују се судије:

1.  судија Светлана Алексић

2.  судија Јелена Стојилковић

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе овлашћења и одговорности и то:

Судији Светлани Алексић - доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступање по предлозима да се изречена казна затвора изврши у просторијама у којима осуђени станује и поступање по жалбама у ИК предметима, у одсуству председника суда, поступање по притужбама и захтевима за изузеће у кривичним предметима, послови у вези са стручним усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, и пријем странака у овим одељењима.
Судији Јелени Стојилковић- обављање поверених послова судске управе у судској згради у Тимочкој улици број 15 у грађанским одељењима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима по захтевима за рехабилитацију, спровођење и послови у вези са стручним усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника, и пријем странака у грађанским одељењима;

У случају спречености заменика председника суда, судије Јелене Стојилковић, судија Татјана Лемајић председник првостепеног грађанског одељења и судија  Наташа Милутиновић председник другостепеног грађанског одељења, одређени су да поступају по притужбама и захтевима за изузеће и искључење судија у грађанским предметима и у предметима по захтевима за рехабилитацију.

Послови у вези са организацијом и спровођењем поступка посредовања-медијације, поверавају се судији Станислави Митровић.

Послове секретара суда обавља Ана Николић, послове поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, обавља Татјана Тешић, послове управитеља суда обавља Мирослав Сламарски.

Остале послове судске управе обављају:

Светлана Радак– послове административно техничког секретара;

Данијела Маџаревић – послове помоћника административно техничког секретара (за грађанско одељење);

Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције;

Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове;

Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове;

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у кривичном, одељењу за претходни поступак и одељењу за малолетнике, поверавају се судији Татјани Сретеновић, а у грађанском одељењу судији Татјани Лемајић.