Судска управа

 

Пословима судске управе руководи председник суда – судија Александар Степановић.

За заменике председника суда одређују се судије:

- судија Татјана Сретеновић

- судија Наташа Милутиновић

Заменицима председника суда поред општих послова поверавају се посебне обавезе овлашћења и одговорности и то:

Судији Татјани Сретеновић – првом заменику поверавају се посебне обавезе, овлашћења и одговорности и то: доношење и потписивање аката судске управе у одсуству председника суда који нису у искључивој – непреносивој надлежности председника суда, поступање по жалбама у ИК предметима у одсуству председника суда, поступање по притужбама и захтевима за изузеће у кривичним предметима, као и пријем странака у кривичним одељењима.

- Судији Наташа Милутиновић – обављање поверених послова судске управе у грађанским одељењима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима, поступање по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у предметима рехабилитације, као и пријем странака у грађанским одељењима.

У случају спречености заменика председника суда судије Наташе Милутиновић, судија Ида Никитовић председник Првостепеног грађанског одељења и судија Јелена Килибарда председник Другостепеног грађанског одељења, одређују се да поступају по притужбама и захтевима за изузеће и искључење у грађанским предметима и у предметима рехабилитације.

Послове поступања по захтевима на основу Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 87/2018), обављаће судија Наташа Милутиновић заменик председника суда у грађанским одељењима, којој ће у обављању ових послова помагати координатор за медије Татјана Матић.

Послове секретара суда обављаће Мирјана Недељковић, послове координатора за медије и поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, обављаће Татјана Матић, послове управитеља суда обављаће Мирослав Сламарски.

Послове у вези са стручним усавршавањем и распоређивањем судијских помоћника у кривичним и парничним одељењима који су до сада били поверени заменицима председника суда убудуће ће обављати председник суда.

 

Остале послове судске управе обављаће:

Светлана Радак– послове административно техничког секретара;

Данијела Маџаревић – послове помоћника административно техничког секретара у грађанским одељењима;

Љубинка Марковић – саветник за послове малолетничке делинквенције;

Биљана Томић-саветник за аналитичке и кадровске послове

Вера Остојић – кадровске послове и административно техничке послове;

Вања Лопушина – кадровске послове и административно техничке послове у посебним одељењима.

Послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судијских приправника у кривичној материји поверавају се судији Оливери Ђурић, а у грађанској материји судији Иди Никитовић.

Послови у вези са организацијом и спровођењем поступка посредовања – медијације поверавају се судији Иди Никитовић.