Судије

 

Законом о судијама ("Службени гласник РС", бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 121/2012 и 101/2013, 111/2014 и 117/2014) прописано је да за судију вишег суда може бити изабран држављанин Републике Србије који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит и који је стручан, оспособљен и достојан судијске функције и који има шест година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Стручност подразумева поседовање теоријског и практичног знања потребног за обављање судијске функције.
Оспособљеност подразумева вештине које омогућавају ефикасну примену специфичних правничких знања у решавању судских предмета.
Достојност подразумева моралне особине које судија треба да поседује и понашање у складу са тим особинама.
Моралне особине које судија треба да поседује су: поштење, савесност,правичност, достојанственост, истрајност и узорност, а понашање у складу са тим особинама подразумева чување угледа судије и суда у служби и изван ње, свест о друштвеној одговорности, одржавање независности и непристрасности, поузданости и достојанства у служби и изван ње и преузимање одговорности за унутрашњу организацију и позитивну слику о судству у јавности.
Критеријуме и мерила за оцену стручности, оспособљености и достојности прописује Високи савет судства, у складу са законом.

 

У Вишем суду у Београду поступају следеће судије:

СУДИЈА АЛЕКСАНДАР СТЕПАНОВИЋ
(судија Врховног касационог суда)
ПРЕДСЕДНИК СУДА

СУДИЈА ТАТЈАНА СРЕТЕНОВИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

СУДИЈА НАТАША МИЛУТИНОВИЋ
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СУДА

 

СУДСКА  ОДЕЉЕЊА 

Судиje кoje пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти улaзe у сaстaв судскoг oдeљeњa.

Судским oдeљeњeм рукoвoди прeдсeдник oдeљeњa, кoгa пo прибaвљeнoм мишљeњу oдeљeњa, пoстaвљa прeдсeдник судa и тo гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa.

Судиje кoje су рaспoрeђeнe у првoстeпeнa судскa oдeљeњa су прeдсeдници вeћa, a у случajу спрeчeнoсти или oдсутнoсти зaмeњуje их судиja кoгa oдрeди прeдсeдник судa.

У вeћу сaстaвљeнoм oд двojицe судиja и трojицe судиja пoрoтникa (вeћe пeтoрицe) oбaвeзни су дa кao члaнoви вeћa учeствуjу свe судиje.

Рaспoрeд учeствoвaњa судиja у вeћу пeтoрицe oдрeђуje прeдсeдник судa, a eвидeнциjу o учeшћу вoди лицe кoje oдрeди прeдсeдник судa.

Пoслoви и рaдни зaдaци у oквиру пojeдиних oдeљeњa oбaвљajу сe сaглaснo нaдлeжнoсти oдрeђeнoj зaкoнoм.

У Вишeм суду у Бeoгрaду, с oбзирoм нa брoj судских вeћa и судиja пojeдинaцa кojи пoступajу у истoj прaвнoj oблaсти, oбрaзoвaнa су слeдeћa судскa oдeљeњa:

- Одељење за претходни поступак
- Првостепено кривично одељење

- Другостепено кривично одељење

- Одељење за малолетнике

- Посебно одељење за организовани криминал

- Посебно одељење за сузбијање корупције

- Одељење за ратне злочине

- Првостепено грађанско одељење

- Другостепено грађанско одељење

- Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

- Одељење судске праксе.

 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши суд у Београду, са председником суда, има 112 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2022. годину, у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 102 судије. Судија Марија Аранђеловић Јуреша ослобођена је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, а судија Тајана Јеремић одлуком председника Вишег суда у Београду постављена је за вршиоца функције председника Другог основног суда у Београду, док је 7 судијских места непопуњено.

Одлукама Високог савета судства, судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић упућен је на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду, а судија Трећег основног суда у Београду, Милан Гркинић, упућен је на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

Гoдишњим рaспoрeдoм пoслoвa Вишeг судa у Бeoгрaду зa 2022. гoдину, кojи je нa oснoву члaнa 34 стaв 1 Зaкoнa o урeђeњу судoвa и члaнa 46 стaв 1 Судскoг пoслoвникa, a нaкoн прибaвљeнoг мишљeњa судиja, утврдиo прeдсeдник судa, као и Изменама и допунама Годишењег распореда послова у Вишем суду у Београду за 2022.годину, oдрeђeнo je дa слeдeћe судиje пoступajу у нaпрeд нaвeдeним судским oдeљeњимa:

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК

У Одељењу за претходни поступак поступаће:

1. судија Ксенија Марић
2. судија Никола Микић
3.
4
. судија Ана Милошевић - председник одељења

Све судије Одељења за претходни поступак ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала.

Судија Никола Микић одређује се за надзор над радом КДП-а.

Судија Милош Лабудовић одређује се да поступа и у Одељењу за претходни поступак Вишег суда у Београду као дежурни судија, према распореду који доноси председник тог одељења.

 

ПРВОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

У Првостепеном кривичном одељењу поступаће:

1. судија Славица Николић
2. судија Стојан Петровић
3. судија Душан Агатоновић
4. судија Оливера Пајић
5. судија Весна Лукачевић
6. судија Зорица Аврамовић
7. судија Maрина Анђелковић
8. судија Александар Трешњев – заменик председника одељења
9. судија Јелена Шкулић
10. судија Оливера Ђурић
11. судија Бојан Мишић
12. судија Никола Микић
13. судија Ивана Рамић
14. судија Весна Божовић Милошевић
15. судија Зоран Божовић
16.
17. судија Светлана Галић
18. судија Ана Трифуновић Ђуричковић
19. судија Владан Иванковић
20. судија Татјана Сретеновић
21. судија Мирјана Илић

Све судије Првостепеног кривичног одељења ће поступати у војним предметима и предметима високотехнолошког криминала, по распореду који ће месечно утврђивати председник одељења, осим судија Мирјане Илић, Татјане Сретеновић, Владана Иванковића, Николе Микића и Људмиле Миљковић, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда, као и судије Оливере Ђурић, првог председника кривичног ванпретресног већа.

Судија Мирјана Илић, судија Татјана Сретеновић, судија Владан Иванковић, судија Никола Микић и судија Људмила Миљковић, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда, као и судија Оливера Ђурић, први председник кривичног ванпретресног већа, поступаће као председници већа у предметима Првостепеног кривичног одељења којима су задужени.

 

Председници кривичног ванпретресног већа су:

1. судија Оливера Ђурић – председник првостепеног кривичног одељења
2. судија Александар Трешњев
3. судија Весна Божовић Милошевић
4. судија Јелена Шкулић
5. судија Светлана Галић

Све судије Првостепеног кривичног одељења одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа, осим судија Мирјане Илић, Татјане Сретеновић, Владана Иванковића, Николе Микића и Људмиле Миљковић, који су распоређени и у друга кривична одељења овог суда.

У случају спречености првог председника кривичног ванпретресног већа замењиваће га други председник кривичног ванпретресног већа.

У случају спречености сталног члана већа, замењиваће га други стални члан већа према распореду који ће утврђивати председник Првостепеног кривичног одељења.

Судије кривичног ванпретресног већа учествоваће по потреби и у раду кривичног ванпретресног већа Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

 

ДРУГОСТЕПЕНО КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у кривичном поступку формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Татјана Сретеновић
председник одељења и председник већа
2. судија Ања Зрелец – члан већа
3. судија Виолета Јовановић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Зоран Тејић – заменик председника одељења и члан већа
2. судија Снежана Петричићпредседник већа
3. судија Раша Јанковић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном кривичном одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима других већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА МАЛОЛЕТНИКЕ

1. судија Владимир Милетић
2. судија Маја Дабић
3. судија Вера Софреновић – председник одељења
4. судија Небојша Ковачевић – заменик председника одељења
5.

Судије распоређене у Одељење за малолетнике поступаће и у предметима високотехнолошког криминала, где су учесници у поступку малолетна лица.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

1. ВЕЋЕ
1. судија Светлана Алексић – председник већа
2. судија Драгомир Герасимовић – председник већа
3. судија Владан Иванковић – председник већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Слађана Марковић – председник већа
2. судија Владимир Месаровић – председник већа
3. судија Наташа Албијанић – председник већа

3. ВЕЋЕ
1. судија
Велимир Лазовић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Зоран Ганић – председник већа
3. судија Драган Мирковић – председник већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Зоран Шешић председник већа
2. судија Данко Лаушевић – председник већа
3. судија Душан Миленковић – председник већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Илић – председник већа
2. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа
3. судија Зорана Трајковић – председник већа
4. судија Синиша Петровић - председник већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић –  председник већа
2. судија Владимир Дуруз – председник већа
3. судија Снежана Николић Гаротић – председник већа

Судија Синиша Петровић - председник одељења, који поступа у истражним предметима и као судија за претходни поступак Посебног одељења за организовани криминал наставља да поступа као члан већа у предметима у којима је и до сада поступао као члан већа и као председник већа у предметима којима ће бити задужен.

Судија Ивана Бурсаћ поступаће у истражним предметима Посебног одељења за организовани криминал и као судија за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за организовани криминал одређује се председник суда судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа одређују се судија Светлана Алексић, судија Слађана Марковић, судија Велимир Лазовић, судија Зоран Шешић и судија Мирјана Илић.

Судија Ивана Бурсаћ одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ

1. ВЕЋЕ
1. судија Зорана Трајковић
–  председник одељења и председник већа
2. судија Мирјана Илић –  председник већа
3. судија Дејан Терзић, судија Апелационог суда у Новом Саду – председник већа
4. судија Синиша Петровић - председник већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Винка Бераха Никићевић  – заменик председника одељења
и председник већа
2. судија Владимир Дуруз – председник већа
3. судија Снежана Николић Гаротић – председник већа

Судија Драган Мирковић одређује се да поступа у предмету Одељења за ратне злочине у којем је започет главни претрес, а у којем је и до сада поступао у својству председника већа.

Судија Синиша Петровић, који поступа у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судија за претходни поступак Одељења за ратне злочине поступаће као председник већа у предметима којима ће бити задужен.

Судија Ивана Бурсаћ и судија Владимир Дуруз, поступаће у истражним предметима Одељења за ратне злочине и као судије за претходни поступак овог одељења.

За председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Мирјана Илић, а за заменика председника кривичног ванпретресног већа Одељења за ратне злочине одређује се судија Снежана Николић Гаротић.

Судије Посебног одељења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине, по потреби ће учествовати у раду кривичних ванпретресних већа оба одељења.

 

ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

У Посебном одељењу за сузбијање корупције поступаће:

1. судија Људмила Миљковић - председник већа
2. судија Зоран Бурсаћ  председник одељења и председник  већа
3. судија Милан Гркинић, судија Трећег основног суда у Београду – председник већа
4.
5. судија Светлана Ковачевић – заменик председника одељења и председник већа

Судија Милош Лабудовић и судија Зоран Бурсаћ поступаће као судије за претходни поступак овог одељења.

Судија Снежана Николић Гаротић, која је распоређена у Посебно одељење за организовани криминал и Одељење за ратне злочине, поступаће као председник већа у Посебном одељењу за сузбијање корупције у предметима којима је задужена.

 

За председника кривичног ванпретресног већа Посебног одељења за сузбијање корупције одређује се председник суда, судија Александар Степановић, а за заменике председника кривичног ванпретресног већа судија Зоран Бурсаћ и судија Људмила Миљковић.

Све судије Посебног одељења за сузбијање корупције одређују се да поступају као стални чланови кривичног ванпретресног већа.

Судија Милош Лабудовић одређује се за надзор над радом КДП-а Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.

 

ПРВОСТЕПЕНО ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

1. судија Лидија Павловић
2. судија Срђан Јончић
3.
4. судија Маријана Николић Милосављевић (почев од 17.02.2022. године)
5. судија Миленија Петричевићзаменик председника одељења
6. судија Небојша Ђуричић
7. судија Марија Бошковић
8. судија Радун Бубања
9. судија Ацо Брајковић
10. судија Слободан Керановић
11. судија Јасна Лозук
12. судија Јасмина Вуковљак Јовановић
13. судија Сања Кнежевић Јојић
14. судија Марина Бркић
15. судија Биљана Цветковић
16. судија Милена Васић Пејчић
17. судија Ида Никитовић – председник одељења
18. судија Маја Пековић Савић
19.  
20.  
21. судија Татјана Обренчевић
22. судија Виолета Марјановић
23. судија Бојана Чогурић
24. судија Нада Ђорђевић
25. судија Наташа Петричевић Милисављевић
26. судија Велибор Баровић

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се за поступање у предметима редовних парничних спорова („П“), радних и статусних спорова („П1“), породичних спорова („П2“), медијских спорова („П3“), заштите ауторских и сродних права („П4“), признања страних судских одлука („Р“), у предметима за накнаду имовинске штете због повреде права на суђење у разумном року („Прр1“), у предметима судске заштите узбуњивача („П-уз“), као и у предметима утврђивања чињеница о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породилишта у Републици Србији („Р5“).

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 104. став 4. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аут. тумачење). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против решења у поступку извршења које спроводи јавни извршитељ на основу решења о извршењу донетог од стране судије појединца у поступку принудне наплате судске таксе у предметима Вишег суда у Београду, сходно одредбама Закона о извршењу и обезбеђењу („Сл. гласник РС“, бр. 106/2015, 106/2016 – аут. тумачење и 113/2017 – аут. тумачење и 54/2019) и Закона о судским таксама („Сл. гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

Све судије Првостепеног грађанског одељења одређују се и за одлучивање о приговору против одлуке о одређивању привремене мере сходно члану 47. став 4. Закона о равноправности полова („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009). Распоред поступања судија Првостепеног грађанског одељења биће одређен посебном одлуком председника суда.

 

ГРАЂАНСКО ДРУГОСТЕПЕНО ОДЕЉЕЊЕ

Припремно одељење:                    

У оквиру Другостепеног грађанског одељења, формира се Припремно одељење у коме ће поступати судијски помоћници распоређени у Другостепено грађанско одељење према распореду који ће утврђивати заменик председника суда у грађанским одељењима, а у случају његове спречености председник Другостепеног грађанског одељења.

Судијски помоћници ће у припремном одељењу радити по упутству и надзором председника одељења.

 

Ради одлучивања у другом степену о жалбама изјављеним против одлука првостепених судова у грађанскоправним споровима формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Милан Милошевски – председник већа
2. судија Константин Митић Врањкић –  први члан већа
3. судија Љиљана Вучинић – други члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Јелена Килибарда – председник одељења и председник већа
2. судија Владимир Врховшек – први члан већа
3. судија Маја Цветић – други члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Лидија Алагић – председник већа
2. судија Драгана Марчетић – први члан већа
3. судија Снежана Марјановић – други члан већа

4. ВЕЋЕ
1. судија Маја Илић – председник већа
2. судија Зоран Рогић – први члан већа
3. судија Гордана Аранђеловић – други члан већа

5. ВЕЋЕ
1. судија Вукица Исаков – председник већа
2. судија Наташа Милутиновић – први члан већа и председник већа у предметима у којима је судија известилац
3. судија Јелена Богдановић – други члан већа

6. ВЕЋЕ
1. судија Милица Стојковић председник већа
2. судија Оливера Профиловић– први члан већа
3. судија Љиљана Милосављевић – други члан већа

7.ВЕЋЕ
1. судија Мирјана Грујичић – председник већа
2. судија Иван Јовичић – први члан већа
3. судија Адела Поповић – други члан већа

8.ВЕЋЕ
1. судија Анђелка Опачић
– заменик председника одељења и председник већа
2. судија Александра Лековић – први члан већа
3. судија Слађана Пантовић – други члан већа

9.ВЕЋЕ
1. судија Драгиња Марић - предедник већа
2. судија Јелена Станковић - први члан већа

Попуна чланова 9. већа до пуног састава,  вршиће се према посебном распореду који ће утврђивати месечно председник Другостепеног грађанског одељења.

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа у Другостепеном грађанском одељењу вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима следећих већа у том одељењу.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

У предметима Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 33/06) поступаће:

1.ВЕЋЕ
1. судија Ивана Рамић – заменик председника одељења и председник већа
2. судија Светлана Галић – први члан већа
3. судија Зорица Аврамовић– други члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Снежана Петричић – председник већа
2. судија Марина Анђелковић – први члан већа
3. судија Ана Трифуновић Ђуричковић – други члан већа

3. ВЕЋЕ
1. судија Виолета Јовановић
– председник одељења и председник већа
2. судија Бојан Мишић први члан већа
3. судија Стојан Петровић -  други члан већа

У предметима Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију у којима се поступак води по одредбама Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС“ број 92/2011) поступаће све судије Првостепеног и Другостепеног кривичног одељењa, осим судија Мирјане Илић, Владана Иванковића, Николе Микића, Оливере Ђурић и Људмиле Миљковић.

 

ЗАШТИТА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу члана 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року („Службени гласник РС“ број 40/2015):

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на кривичну материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се:

- судија Весна Божовић Милошевић   
- судија Ана Трифуновић Ђуричковић
- судија Зорица Аврамовић
- судија Весна Лукачевић
- судија Снежана Петричић
- судија Раша Јанковић

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима у предметима Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду одређују се председник суда судија Александар Степановић, судија Зоран Ганић, судија Данко Лаушевић и судија Владимир Месаровић, а у предметима Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду одређује се судија Винка Бераха Никићевић.

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима у предметима Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду одређују се председник суда судија Александар Степановић, судија судија Зоран Бурсаћ и судија Светлана Ковачевић;

- за вођење поступка по приговору ради убрзавања поступка странака и одлучивање о приговорима, као и за вођење поступка и одлучивање о жалбама у предметима који се односе на грађанску материју Вишег суда у Београду и основних судова са подручја Вишег суда у Београду, одређују се све судије Првостепеног и Другостепеног грађанског одељења.

 

СПРЕЧАВАЊЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

На основу члана 20. Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник РС“ број 94/2016) судија Ана Милошевић и судија Анђелка Опачић именоване су за лица одређена за везу.

Сходно члану 24. наведеног закона, ради одлучивања о жалбама изјављеним против решења првостепених судова у поступку одлучивања о продужавању хитне мере,  формирају се следећа већа:

1. ВЕЋЕ
1. судија Татјана Сретеновић – председник већа
2. судија Ања Зрелецчлан већа
3. судија Виолета Јовановић – члан већа

2. ВЕЋЕ
1. судија Снежана Петричић – председник већа
2. судија Зоран Тејић – члан већа
3. судија Раша Јанковић – члан већа

Председника већа замењује први члан истог већа.

За време годишњих одмора и у случају друге оправдане или дуже одсутности судија, попуна чланова већа вршиће се тако што ће свако веће бити попуњавано члановима других већа.

 

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине:

1. судија Александар Степановић – председник суда и председник одељења судске праксе
2. судија Татјана Сретеновић – први заменик председника суда и заменик председника одељења судске праксе
3. судија Александар Трешњев – руководилац судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу
4. судија Синиша Петровић – председник Посебног одељења за организовани криминал и руководилац судске праксе у Посебном одељењу за организовани криминал
5. судија Зорана Трајковић – председник Одељења за ратне злочине и руководилац судске праксе у Одељењу за ратне злочине
6. судија Зоран Бурсаћ – председник Посебног одељења за сузбијање корупције и руководилац судске праксе у Посебном одељењу  за сузбијање корупције
7. судија Марина Бркић – руководилац судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу
8. судија Јасна Лозук – заменик руководиоца судске праксе у Првостепеном грађанском одељењу
9. судија Анђелка Опачић – руководилац судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу
10. судија  Зоран Рогић – заменик руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу
11. судија Вера Софреновић – председник Одељења за малолетнике
12. судија Виолета Јовановић – председник Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију и руководилац судске праксе Одељења за поступање по захтевима за рехабилитацију

У случају одсутности или спречености руководиоца судске праксе у Првостепеном и Другостепеном кривичном одељењу судије Александра Трешњева и руководиоца судске праксе у Посебном одељењу за сузбијање корупције судије Зорана Бурсаћа, замењиваће их председник Одељења судске праксе председник суда судија Александар Степановић.

За заменика руководиоца судске праксе у Другостепеном грађанском одељењу поред судије Зорана Рогића одређује се и судија Гордана Аранђеловић.

 

– Редакција Билтена судске праксе –

1. судија Александар Степановић – главни и одговорни уредник Билтена судске праксе
2. судија Татјана Сретеновић – заменик главног и одговорног уредника Билтена судске праксе
3. секретар суда Мирјана Недељковић – секретар редакције
4. судија Зоран Бурсаћ –  члан редакције
5. судија Александар Трешњев – члан редакције
6. судија Марина Бркић – члан редакције
7. судија Анђелка Опачић –  члан редакције
8. судија Вера Софреновић – члан редакције
9. координатор за медије Татјана Матић – члан редакције
10. судија Уставног суда и професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Милан Шкулић – члан редакције
11. професор Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Горан Илић – члан редакције
12. виши судијски сарадник Драгана Марковић – члан редакције

 

СУДИЈА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Председник суда судија Александар Степановић и судија Оливера Ђурић одређују се да поступају као судије за извршење кривичних санкција, сходно члану 33. Закона о извршењу кривичних санкција („Службени гласник РС“ број 55/2014 и 35/2019), а судија Александар Степановић и судија Слађана Марковић, као судије за извршење казне затвора сходно члану 9. Закона о извршењу казне затвора за кривична дела организованог криминала („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 101/2010).

 

СУДИЈЕ ЗА НАДЗОР НАД ПРИТВОРЕНИЦИМА

I
1. судија Зоран Тејић
2. судија Милош Лабудовић  
3. судија Никола Микић

II        
1. судија Бојан Мишић
2. судија Александар Трешњев
3. судија Стојан Петровић

 

ЗАМОЛНИЦЕ

По излазним међународним замолницама и излазним замолницама поднетим по хашким конвенцијама Вишег суда у Београду у грађанској материји („Пом Иг“, „Пом ИгН“, „Пом ИгХ1“, „Пом ИгХ2“) поступаће све судије Првостепеног грађанског одељења Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3“, „Пом И3Н“, Пом И3 - По3“) поступаће све судије Првостепеног кривичног одељења, Одељења за претходни поступак и Одељења за малолетнике Вишег суда у Београду.

По излазним замолницама Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По1“, „Пом И3Н - По1“) поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Одељења за ратне злочине Вишег суда у Београду за пружање међународне правне помоћи у кривичним стварима („Пом И3 - По2“, „Пом И3Н - По2“) поступаће судије овог одељења.

По излазним замолницама Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег суда у Београду у кривичним стварима („Пом И3 – По4“, „Пом И3Н – По4“) поступаће судије овог одељења.

 

Ближи распоред судија по већима и одељењима може се погледати у:

Измене и допуне годишњег распореда за 2022.годину, од 20.04.2022.године Величина: 1.25 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2022.годину, од 22.02.2022.године Величина: 0.84 MB
Годишњи распоред послова за 2022. годину Величина: 0.74 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 03.12.2021.године Величина: 0.25 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 01.06.2021.године Величина: 2.01 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 25.03.2021.године Величина: 1.35 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2021.годину, од 28.12.2020.године Величина: 0.34 MB
Годишњи распоред послова за 2021. годину Величина: 0.73 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.10.2020.године Величина: 0.1 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 04.06.2020.године Величина: 0.16 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2020.годину, од 21.01.2020.године Величина: 0.17 MB
Годишњи распоред послова за 2020. годину Величина: 0.72 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 05.11.2019.године Величина: 0.23 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 04.07.2019.године Величина: 2.69 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 17.5.2019.године Величина: 1.85 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2019.годину, од 26.2.2019.године Величина: 0.08 MB
Годишњи распоред послова за 2019. годину Величина: 0.74 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018.годину, од 14.11.2018.године Величина: 0.51 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 26.10.2018.године Величина: 3.08 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 03.09.2018.године Величина: 0.61 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 10.08.2018.године Величина: 0.86 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 28.02.2018.године Величина: 0.39 MB
Измене и допуне годишњег распореда за 2018. годину, од 23.02.2018.године Величина: 1.06 MB
Годишњи распоред послова за 2018. годину Величина: 3.21 MB