Судска одељења

 

Судије које поступају у истој правној области улазе у састав судског одељења.

Судским одељењем руководи председник одељења, кога по прибављеном мишљењу одељења, поставља председник суда и то годишњим распоредом послова.

Судије које су распоређене у првостепена судска одељења су председници већа, а у случају спречености или одсутности замењује их судија кога одреди председник суда.

У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије.

Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда, а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом.

 

У Вишем суду у Београду, с обзиром на број судских већа и судија појединаца који поступају у истој правној области, образована су следећа судска одељења:

- Одељење за претходни поступак
- Првостепено кривично одељење

- Другостепено кривично одељење

- Одељење за малолетнике

- Посебно одељење за организовани криминал

- Посебно одељење за сузбијање корупције

- Одељење за ратне злочине

- Првостепено грађанско одељење

- Другостепено грађанско одељење

- Одељење за поступање по захтевима за рехабилитацију

- Одељење судске праксе.

 

Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђено је да Виши суд у Београду, са председником суда, има 112 судија. Годишњим распоредом послова у Вишем суду у Београду за 2022. годину, у судска одељења формирана у овом суду распоређено је укупно 99 судија, с тим да судија Маријана Николић Милосављевић наставља да судијску функцију обавља од 17.02.2022. године. Судија Марија Аранђеловић Јуреша ослобођена је вршења судијске функције за време обављања функције у Високом савету судства, судији Маји Маринковић мирује радни однос, док је 11 судијских места непопуњено.

Одлуком Високог савета судства, судија Апелационог суда у Новом Саду Дејан Терзић упућен је на рад у Посебно одељење за организовани криминал Вишег суда у Београду до 01.05.2022. године.

Одлуком Високог савета судства, судија Трећег основног суда у Београду Милан Гркинић, упућен је на рад у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег суда у Београду.